teodorini
FUNDATIA ELENA TEODORINI 
 
 
 

S T A T U T

CAPITOLUL I : DISPOZITII GENERALE
 
 

 1. Fundatia " ELENA TEODORINI " se infiinteaza de catre domnul Florin Popentiu -Vladicescu ca unic fondator, potrivit actului de constituire din care prezentul statut face parte integranta. Fundatia se constituie ca persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ (non profit ) si functioneaza potrivit legislatiei romanesti (Legea 21/1924 , D31/1954). Fundatia " ELENA TEODORINI " este o organizatie neguvernamentala cu scop cultural.
 2. Fundatia ELENA TEODORINI isi are sediul in Bucuresti, in str. J. L. Calderon nr. 59, Sect. 2. si se constituie pe o durata nedeterminata. Aceasta va functiona de la data obtinerii personalitatii juridice si isi va incheia activitatea in cazurile si in conditiile prevazute de lege si de prezentul Statut.
 3. Calitatea de fondator, drepturile si obligatiile acestuia nu pot fi transmise prin acte intre vii sau pentru cauza de moarte. Fundatia este constituita prin vointa libera a fondatorului, exprimata potrivit actului de constituire. In timpul vietii, el este cel care numeste membrii Consiliului de Administratie si stabileste modalitatile de recrutare a administratorilor.

 
  CAPITOLUL II: SCOPUL SI MIJLOACELE DE ACTIVITATE
 
 1. Fundatia va avea un program de dezvoltare a relatiilor internationale si de cooperare in domeniul culturii si artei lirice romanesti, stimuland creativitatea si afirmarea cultura a tinerelor talente atat, in tara cat si in strainatate.
 2. Scopul FUNDATIEI este :
Pentru a-si indeplini scopurile, Fundatia va colabora cu alte organizatii neguvernamentale, cu institutii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, din Romania sau din alte tari, precum si cu organisme si organizatii internationale.
 
CAPITOLUL III: FONDATORI SI MEMBRI DE ONOARE
 1. Fondatorul este cel mentionat in actul de constituire al Fundatiei " Elena Teodorini". Nici o alta persoana nu poate dobindi calitatea de fondator cu exceptia celor care au acordul fondatorului. Se pot infiinta filiale ale Fundatiei in Romania sau in alte tari.
 2. Membrii de Onoare ai Fundatiei sunt personalitati marcante ale vietii culturale sau care au o activitate sustinuta in domeniile de activitate ale Fundatiei si care sprijina ideile continute in prezentul Statut si obiectivele Fundatiei. Calitatea de Membru de Onoare se acorda de catre Fondator. Membri de Onoare se reunesc intr-un Colegiu, organ colegial de consiliere a Consiliului de Administratie.
CAPITOLUL IV : PATRIMONIUL FUNDATIEI
 1. Patrimoniul initial al Fundatiei este constituit din donatiile irevocabile ale fondatorului in valoare de 2 milioane lei.
 2. Patrimoniul Fundatiei se completeaza cu donatii si alte liberalitati, cu sponsorizari, contributii, constind din bunuri mobile si imobile, actiuni sau sume de bani, precum si cu venituri proprii, realizate potrivit art.40 din Legea 21/1924.

 3.  

   

  Orice donatie sau liberalitate (prin acte intre vii sau pentru cauza de moarte) va fi acceptata numai cu aprobarea Consiliului de Administratie si se va face in forma scrisa.

  Liberalitatile cu orice titlu, sponsorizarile sau subventiile se vor inscrie intr-un registru special si se vor face publice prin prezentarea lor in publicatiile Fundatiei, cu exceptia situatiilor cind donatorul sau sponsorul solicita in mod expres renuntarea la aceasta prevedere.

 4. In scopul obtinerii sau completarii resurselor financiare necesare pentru realizarea obiectivelor sale, Fundatia poate sprijini cu respectarea prevederilor legale in materie, infiintarea unor societati sau asociatii a caror activitate nu contravine obiectivelor sale.

 5.  

   

  Bunurile mobile sau imobile primite cu orice titlu de catre Fundatie, precum si orice alte titluri de proprietate ale acesteia, vor putea fi valoricate, cu respectarea prevederilor legale in materie, prin vinzare , inchiriere, concesionare etc., iar veniturile obtinute din aceste operatiuni vor fi utilizate integral prin realizarea scopurilor Fundatiei.

 6. Veniturile realizate de catre Fundatie urmeaza a fi dedicate exclusiv scopurilor sale, enuntate la art.4 si art. 5 din prezentul Statut.
 7. Veniturile Fundatiei pot proveni, cu respectarea legislatiei in materie, din:
publicatiile si productia editoriala proprii sau primite cu titlu de donatie;

realizarea de lucrari studii, programe, expertize etc. in domeniile sale de interes;

taxe pentru participarea la acele cursuri sau activitati organizate de Fundatie pentru care este prevazuta plata unor asemenea taxe;

venituri si dividende realizate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
 
 

CAPITOLUL V: ORGANIZARE, CONDUCERE, CONTROL, ORGANE CONSULTATIVE
 1. Structura organizatorica a Fundatiei cuprinde:
Organe de conducere Organe consultative: Compartimente functionale: Compartimente specializate: Organe proprii de verificare:
 1. Consiliul de administratie este numit de catre fondator, pentru o perioada de 4 ani si este compus din 2 pana la 7 membri. La numirea membrilor Consiliului de Administratie, fondatorii se consulta cu Membrii de Onoare, stabilind modalitatile si criteriile de recrutare a administratorilor.

 2.  

   

  Dupa decesul Fondatorului, numirea membrilor consiliului de Administratie se va face potrivit legii, cu avizul Membrilor de Onoare.

  Consiliul de Administratie este condus de un Presedinte, secondat de un Vicepresedinte.

 3. Consiliul de Administratie este statutar intrunit in prezenta a 2/3 din numarul membrilor sai. Daca dupa prima convocare nu se intruneste acest cvorum, Presedintele va proceda la o a doua convocare, pentru a doua zi. La a doua convocare, Consiliul de Administratie isi va desfasura activitatea in mod statutar, indiferent de numarul membrilor prezenti.

 4.  

   

  La sedintele Consiliului de Administratie, Membrii de Onoare pot participa cu drept de vot consultativ.

  Consiliul se intruneste de regula trimestrial, sau ori de cate ori este nevoie.

  Convocarea se face de catre Presedintele Fundatiei, cu cel putin 5 zile inainte de data fixata pentru intrunirea Consiliului.

 5. Consiliul de Administratie are urmatoarele atributii:
 1. Membrii Consiliului de Administratie pot primi o indemnizatie lunara care se va stabili, în functie de resursele financiare si cu respectarea legislatiei în vigoare, de catre fondatori.
 2. Administratorii Fundatiei nu pot fi membrii în mai mult de 4 Consilii de Administratie, indiferent daca este vorba de persoane juridice fara scop lucrativ sau de societati comerciale.
 3. Locurile ramase vacante, din orice cauza în Consiliul de Administratie, se completeaza potrivit prevederilor prezentului Statut, pâna la expirarea mandatului de 4 ani acordat Consiliului.
 4. Presedintele Fundatiei este numit în aceleati conditii ca si ceilalti membri ai Consiliului de Administratie.
Presedintele Fundatiei este presedintele Consiliului de Administratie. El are urmatoarele atributii:
 1. Colegiul Membrilor de Onoare este organul colegial de consultare si consiliere al Consiliului de Administratie si al Presedintelui Fundatiei. Este compus din Membrii de Onoare si se întruneste la convocarea acestora. Sedintele Colegiului sunt conduse de un Presedinte de sedinta, ales prin rotatie de catre Membrii de Onoare, dintre ei.
 2. Compartimentele functionale se înfiinteaza prin decizia Consiliului de Administratie, în functie de volumul de munca în aceste domenii.

 3.  

   

  Consiliul de Administratie stabileste numarul de personal necesar pentru fiecare compartiment, nivelul de salarizare precum si structura acestor compartimente.

 4. Compartimentele de specialitate se înfiinteaza prin decizia Consiliului de Administratie, potrivit prevederilor art. 13 din prezentul Statut si a celorlalte reglementari în materie.

 5.  

   
   
   

 6. Comisia de cenzori asigura verificarea activitatii financiare si a integritatii patrimoniului Fundatiei.

 7.  

   

  Comisia de cenzori este compusa din 1-3 persoane, numite de catre fondatori.

  Cenzorii pot primi o indemnizatie pentru activitatea depusa, potrivit hotarârii Consiliului de Administratie.

  Nu pot avea calitatea de cenzori:

  - membrii Consiliul de Administratie;

  - rudele sau afinii membrilor Consiliul de Administratie pâna la al treilea grad inclusiv;

  - persoanele care primesc în aceeasi perioada, sub orice forma, pentru alte functii decît cea de cenzor, un salariu sau o indemnizatie de la Fundatie.

  CAPITOLUL VI: DISPOZITII FINALE
   

 8. Fundatia poate sa-si înceteze activitatea prin decizia Consiliului de Administratie, cu acordul fondatorului, sau potrivit prevederilor art. 81 din legea nr. 21/1924.

 9.  

   

  Lichidarea patrimoniului se face cu respectarea prevederilor art. 82-83 din legea nr 21/1924.

 10. Prevederilor prezentului Statut se completeaza cu dispozitiile actelor normative si in materie.
  ACT DE CONSTITUIRE  AL FUNDATIEI ELENA TEODORINI
 
 
 1. Subsemnatul Florin Popentiu Vladicescu, descendent al celebrei cantarete de opera si profesoare de canto de faima mondiala Elena Teodorini, cetatean roman domiciliat in Bucuresti, str. J.L. Calderon nr. 59, Sect. 2, am hotarit infiintarea Fundatiei Elena Teodorini.

 2.  

   

  Fundatia Elena Teodorini se infiinteaza ca persoana juridica de drept privat, fara scop lucrativ, si functioneaza potrivit legislatiei romanesti.

  Fundatia Elena Teodorini este o organizatie neguvernamentala cu scop cultural si socio umanitar.

  Fundatia Elena Teodorini, isi are sediul in Bucuresti in str. J.L. Calderon nr. 59, Sect. 2.

  Fundatia se constituie pe o durata nedeterminata. Aceasta va functiona de la data obtinerii personalitatii juridice si isi va incheia activitatea in cazurile si in conditiile prevazute de lege si de prezentul Statut.

 3. Scopul FUNDATIEI este :
Pentru a-si indeplini scopurile, Fundatia va colabora cu alte organizatii neguvernamentale, cu institutii publice sau private, guvernamentale sau neguvernamentale, din Romania sau din alte tari, precum si cu organisme si organizatii internationale.
 
 1. Patrimoniul initial al Fundatiei in valoare de 2 milioane lei este constituit din donatiile irevocabile ale fondatorului.
Consiliul de Administratie al Fundatiei este constituit, pentru o prima perioada de 4 ani de la data infiintarii acesteia, din urmatorii : Colegiul de Onoare este format din urmatorii membrii:
 1. Dispozitiile finala sant prezentate in Cap. VI din statut.
Prezentul Act de Constituire se completeaza cu prevederile Statutului, care face parte integranta din acest act.
 
 

Drept pentru care am semnat prezentul act de constituire

Bucuresti, 24 Februarie 1999.
Prof.dr.ing. Florin Popentiu Vladicescu

Fundatia Elena Teodorini,

Str. J.L. Calderon Nr. 59, Bucuresti,sector 2, Romania

E-mail : Fl.Popentiu@city.ac.uk, popentiu@imm.dtu.dk

http://www.staff.city.ac.uk/~pop

Avizul Ministerului Culturii

Acordarea Personalitatii Juridice

Certificat Inregistrare Fiscala
 
 
 

 Elena Teodorini - Academy of Arts