Drejebog for PHD-afslutning i tidsrækkegruppen:

http://www.dtu.dk/Uddannelse/Phd_studerende/Phd_guide.aspx

 Vær opmærksom på at processen tager lang tid - begynd tidligt.

Se også portalen: http://portalen.dtu.dk/DTU_Generelt/AFI/Forskning_Innovation/Phd_adm.aspx

Sådan afsluttes ph.d.-studietHarpaLP med censorer og vejledere

1.      Bedømmelsesudvalg

2.      Hovedvejlederudtalelse

3.      Foreløbige bedømmelse

4.      Ph.d.-forsvaret

5.      Bedømmelsesudvalgets indstilling

6.      Tildeling af ph.d.-grad

7.      Diplom



 

FORMULAR/mere udførlig instruktion findes på følgende links

ACTION - person

1: PHD-afhandling

  • Mindst 9 eksemplarer afleveres til hovedvejlederen og

Ph.d.-skolen/Instituttet (FKC) skal desuden sørge for, at afhandlingen registreres i Orbit og at en pdf-version af afhandlingen er tilgængelig i Orbit.

 

http://www.dtu.dk/Uddannelse/Phd_studerende/Phd_guide/afhandling.aspx

fordeles således:

  • 1 eksemplar til ordstyrer.
  • 1 eksemplar afleveres til Afd. for Forskning og Innovation - Ph.d.-uddannelse (tilbagesendes til instituttet).
  • 3 eksemplarer skal overdrages til bedømmelsesudvalget.
  • 1 eksemplar til vejleder(e).
  • 1 eksemplar, som er offentligt tilgængeligt på ph.d.-skolen/instituttet efter annoncering af forsvaret. (Parterne kan indbyrdes aftale, at ph.d.-afhandlingen kan fremsendes i sin fulde form på anmodning fra interesserede).

2 eksemplarer af ph.d.-afhandlingen sendes til Det Kongelige Bibliotek se www.pligtaflevering.dk

PHD-stud afleverer en elektronisk udgave til vejleder og FKC til trykning

JKL checkliste aktiveres

JKL rykker for navne på censorer

HM finder et tidspunkt for afholdelse med censorerne

2: Ordstyrer

Skal have sendt en kopi af afhandlingRune 3







3: Lokale





http://www.dtu.dk/Uddannelse/Phd_studerende/Phd_guide/forsvar/Bilag_6_checkliste.aspx



Checkliste til ordstyrer på ovennævnte link.


HM/JKL spørger den relevante person.

LP med hue




JKL reserverer et lokale

4: Bedømmelsesudvalg

består af 3 medlemmer(censorer) mindst 2 externe : heraf en fra udlandet

Censor fra Inst. eller DTU er automatisk formand for udvalget. Formanden godkender sammensætningen.

 Vejledere kan ikke udpeges som medlem af bedømmelsesudvalget, men hovedvejleder deltager i udvalgets arbejde uden stemmeret.  

Censorerne må ikke have publiceret sammen med den ph.d.-studerende om studiets emne.

http://www.dtu.dk/Uddannelse/Phd_studerende/Phd_guide/bedommelsesudvalg.aspx

formularen skal underskrives af vejleder og den studerende.

Der medsendes CV for alle.

Rune 1 LP underskriver

HM giver besked om navne til JKL

JKL skriver formularen og sender den til RL til godkendelse -  nær retur lægges den ind på DTU-DOC

Det påhviler hovedvejlederen/ph.d.-skolen at stå for kommunikationen med bedømmelsesudvalget herunder at sørge for rejseafregning og censorhonorar til eksterne censorer.

5: Hovedvejlederudtalelse

Hovedvejleder afgiver senest 5 dage efter indlevering af ph.d.-afhandlingen en udtalelse om det samlede ph.d.-forløb.

http://www.dtu.dk/Uddannelse/Phd_studerende/Phd_guide/Vejlederudtalelse.aspx

Hovedvejlederudtalelsen skal skrives på dansk og/eller engelsk.

 

HM skriver og afleverer til JKL

Hovedvejlederen inddrager eventuelle medvejledere i udformningen af udtalelsen

JKL sender udtalelsen til AFI gennem DTU-DOC

6: Foreløbige bedømmelse af PHD-afhandling

Dette sker senest 2 måneder efter indlevering af afhandlingen.

 Rune 2

http://www.dtu.dk/Uddannelse/Phd_studerende/Phd_guide/forlob_bedom.aspx

 party

HM deltager i at:

Bedømmelsesudvalget afgiver en foreløbig, begrundet enig indstilling eller flertalsindstilling, om ph.d.-afhandlingen i den foreliggende form er egnet som baggrund for tildeling af ph.d.-graden.

AFI sender skemaer til brug for den foreløbige bedømmelse udfyldt med censorernes navne til hovedvejleder samtidig med, at hovedvejleder får besked om, at bedømmelsesudvalget er godkendt.

AFI sender en kopi af den forløbige indstilling til den ph.d.-studerende. 

7: Forsvar

Ph.d.-forsvaret finder sted efter bedømmelsesudvalgets afgivelse af den foreløbige indstilling, og senest 3 måneder efter indleveringen af ph.d.-afhandlingen. Dog tidligst 2 uger efter, at bedømmelsesudvalget har afgivet indstilling. 

http://www.dtu.dk/Uddannelse/Phd_studerende/Phd_guide/forsvar.aspx

Det skal fremgå af opslaget, hvordan et resume af ph.d.-afhandlingen kan rekvireres, og at et eksemplar af ph.d.-afhandlingen er tilgængeligt til gennemsyn på den pågældende ph.d.-skole.

Hele forsvaret må højest tage 3 timer, hvoraf de 45 minutter er afsat til den ph.d.-studerendes selvstændige præsentation af ph.d.-afhandlingens hovedresultater (forelæsningen). Bedømmelsesudvalget forestår bedømmelsen af forsvaret.  

Den fastsatte tid på 45 minutter til selve forelæsningen skal overholdes. En væsentlig kortere forelæsning kan medføre krav fra bedømmelsesudvalget om gennemførelse af en ny forsvarshandling. I tilfælde af en væsentlig overskridelse skal ordstyreren skride ind og give mulighed for en meget kort afslutning.

HM finder tidspunkt for forsvar

JKL annoncerer offentliggør tidspunktet for forsvaret gennem opslag i "Ingeniøren" (Under møder, kongresser m.v.), forsvaret registreres i DTU kalenderen senest 2 uger får forsvaret og sendes til DTU*Avisen

8: Bedømmelsesudvalgets indstilling

Bedømmelsesudvalgets indstilling foretages på et fortrykt skema (skemaet findes her) suppleret med en uddybende begrundelse for indstillingen (ca. 1 side). Både skema og uddybende begrundelse skal være underskrevet af bedømmelsesudvalget.  

http://portalen.dtu.dk/DTU_Generelt/AFI/Forskning_Innovation/Phd_adm.aspx

Bedømmelsesudvalgets indstilling skal affattes i en passende objektiv form, og det skal tilstræbes, at der i begrundelsen for indstillingen - uanset indstillingens art - tydeligt redegøres for beslutningsgrundlaget, så personer, der ikke er fagkyndige inden for vedkommende område, er i stand til at forholde sig til indstillingen.

 

HM deltager i formuleringen af indstilling

sendes til JKL

9: Tildeling af PHD-graden

 

http://www.dtu.dk/Uddannelse/Phd_studerende/Phd_guide/graden.aspx

Ph.d.-graden tildeles, hvis der foreligger en positiv indstilling fra mindst 2 af medlemmerne i bedømmelsesudvalget, og der foreligger en positiv vejlederudtalelse, samt øvrige formelle krav er opfyldt.

 

jkl 2. juli 2009 - sidst opdateret 6. dec 2010