Fleksibel barselsorlov og omsorgsdage  -  Finansministeriet

1: Hvem kan få omsorgsdage?

2: Hvornår kan omsorgsdagene bruges? 3. Hvad gælder i øvrigt om omsorgsdage?

                                             Aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Kapitel 1. Aftalens område

§ 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte. Aftalen gælder endvidere for ansatte omfattet af overenskomster
indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer
eller organisationer, der er tilsluttet disse.

Stk. 2. Ansatte, der ikke har ret til løn under sygdom, omfattes af aftalen efter sammenlagt 1 års beskæftigelse inden for det pågældende
ministerområde. Ved opgørelsen medregnes samtlige ansættelsesperioder af mindst 1 uges varighed og uden hensyn til
beskæftigelsesgraden, men således at der kun sker medregning af ansættelsesperioder, der ligger inden for de sidste 2 år før det seneste
ansættelsesforholds begyndelse.

Stk. 3. I karensperioden er de pågældende omfattet af reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og
barselorlov samt lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel.

Kapitel 2. Underretningspligt

§ 2. En ansat, der er gravid, skal give tjenestestedet meddelelse herom senest 3 måneder før den forventede fødsel. Samtidig skal hun
oplyse, hvornår hun regner med at påbegynde sin barselsorlov, herunder om hun vil anvende omsorgsdage før fødslen, jf. § 4, stk. 3.

Stk. 2. En ansat, der ønsker at benytte sin ret til adoptionsorlov, skal give tjenestestedet meddelelse om tidspunktet for barnets forventede
modtagelse. Meddelelsen skal så vidt muligt gives med 3 måneders varsel.

Stk. 3. En ansat, der vil anvende omsorgsdage i forlængelse af barsels-, forældre- eller fædreorlov, jf. § 4, stk. 4, skal give tjenestestedet
meddelelse herom senest 8 uger efter barnets fødsel/barnets modtagelse.

Stk. 4. En mandlig ansat, der vil anvende omsorgsdage i forlængelse af faderorlov, jf. § 4, stk. 4, skal give tjenestestedet meddelelse herom
samtidig med varslingen af faderorloven.

Stk. 5. Herudover gælder reglerne i lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. om
underretningspligt i forbindelse med orlovsperioders placering og fordeling

Kapitel 3. Fraværsret

§ 3. En ansat har ret til fravær fra arbejdet på grund af graviditet, fødsel og adoption efter reglerne i lov om ligebehandling af mænd og
kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v. I de første 2 uger efter fødslen har den kvindelige ansatte pligt til fravær.

Stk. 2. En gravid ansat har dog altid ret til fravær fra arbejdet fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen.

§ 4. En ansat, der opnår ret til fravær i henhold til § 3, har herudover ret til i alt 10 omsorgsdage, der kan anvendes som anført i stk. 3, 4 og
5 samt kapitel 4.

Stk. 2. Antallet af omsorgsdage udgør 10 dage pr. barn.

Stk. 3. En ansat, der er gravid, har ret til at anvende omsorgsdage i umiddelbar tilknytning til den varslede graviditetsorlov (dvs. som 7. og
evt. 8. uge før forventet fødsel).

Stk. 4. En ansat har ret til at afvikle omsorgsdage i forlængelse af anden orlov efter denne aftale.

Stk. 5. Omsorgsdage, der anvendes efter stk. 3 og stk. 4, kan efter aftale mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden afvikles som halve
dage.

Kapitel 4.  Anvendelse af omsorgsdage uden tilknytning til anden orlov

§ 5. Anmodning om anvendelse af omsorgsdage skal fremsættes tidligst muligt og bør imødekommes, medmindre fraværet vil være uforeneligt
med tjenesten.

Stk. 2. Omsorgsdage kan afvikles som hele eller halve arbejdsdage, enkeltvis eller i sammenhæng.

Stk. 3. Efter aftale mellem den ansatte og ansættelsesmyndigheden kan omsorgsdage tillige afvikles som enkelttimer.

Stk. 4. Omsorgsdage kan afvikles uafhængigt af den anden af forældrenes eventuelle orlov

§ 6. Omsorgsdage betragtes som afviklet, uanset om den ansatte er syg eller i øvrigt har lovligt forfald på en omsorgsdag.

§ 7. Hvis en ansat fratræder og i umiddelbar tilknytning hertil overgår til anden ansættelse inden for denne aftales område, overføres
ikke-afviklede omsorgsdage til det nye ansættelsesforhold. I andre tilfælde bortfalder dagene ved fratræden og kan ikke konverteres til
kontant godtgørelse.

Kapitel 5. Løn

§ 8. En ansat, der har ret til dagpenge i forbindelse med graviditet, barsel og adoption i henhold til lovbekendtgørelse nr. 632 af 22. juli
1997, som er ændret ved lov nr. 1111 af 29. december 1997, har i samme periode(r) ret til løn.

Stk. 2. En gravid ansat har dog altid ret til løn under fravær fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 6 uger til fødslen.

Stk. 3. En ansat har i øvrigt ret til løn under fravær som omhandlet i § 4.

§ 9. Ved løn forstås i denne aftale for ansatte, der har ret til fuld løn under sygdom, en løn svarende til den, som den pågældende ville have
været berettiget til under sygefravær.

Stk. 2. For andre ansatte forstås ved løn gennemsnittet af de seneste 4 ugers lønindtægt bestående af timeløn, akkordløn, bonus og
kvalifikationstillæg. I beregningsgrundlaget indgår endvidere fast påregnelige arbejdsbestemte og arbejdstidsbestemte tillæg. Den nævnte
4-ugers-periode kan for den enkelte personalegruppe fraviges efter lokalt fastsatte bestemmelser.

Stk. 3. Den løn, der udbetales på omsorgsdage, som afholdes uden tilknytning til anden orlov efter denne aftale, svarer til den i stk. 1,
henholdsvis stk. 2, anførte, idet der dog ikke medregnes de særlige ydelser, som er omhandlet i Finansministeriets vejledning om udbetaling
af visse særlige ydelser under sygdom, jf. cirkulærer af 25. maj 1977 og 2. maj 1978 samt cirkulære af 26. marts 1998.

§ 10. Retten til løn i perioden før fødslen er betinget af, at den ansatte ikke i dette tidsrum har anden lønnet beskæftigelse, som den
pågældende ikke hidtil har haft.

Stk. 2. Retten til løn bortfalder endvidere, i det omfang den ansatte i fra-værsperioden efter fødslen omfattet af § 3, stk. 1, ved undervisning,
fagpolitisk arbejde mv., beskæftigelse hos anden arbejdsgiver eller på anden måde foranlediger, at retten til barselsdagpenge i henhold til
dagpengeloven bortfalder/nedsættes.

Kapitel 6. Andre bestemmelser

§ 11. Fravær som følge af uarbejdsdygtighed på grund af graviditet og fødsel uden for det tidsrum, hvor den ansatte har ret til fravær i
henhold til § 3, betragtes som sygdomsforfald.

§ 12. En ansat har pligt til på forlangende at fremskaffe eller bekræfte oplysninger, der er nødvendige ved bedømmelsen af arbejdsgiverens
krav over for de sociale myndigheder om udbetaling af dagpengerefusion.

Stk. 2. Tidspunktet for forventet fødsel skal på forlangende dokumenteres, f.eks. ved kort fra graviditetsundersøgelsen.

Kapitel 7. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

§ 13. Aftalen træder i kraft ved udsendelsen og har virkning fra 1. april 1999. Samtidig ophæves aftale af 3. juli 1997 om barsel, adoption og
omsorgsdage.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 8, stk. 1, har for så vidt angår ret til løn under fædreorlov i 25. og 26. uge virkning for fædreorlov, der påbegyndes
1. april 1999 eller senere.

Stk. 3. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel, dog tidligst til 1. april 2002.

København, den 11. juni 1999

Statsansattes Kartel

Niels Juul

Statstjenestemændenes
Centralorganisation II

Tommy Agerskov Thomsen

Akademikernes
Centralorganisation

Svend M. Christensen

Lærernes Centralorganisation

Annie Herfort Andersen

Overenskomstansattes
Centralorganisation

Finn Busse Jensen

Finansministeriet
P.M.V.
E.B.

Lisbet Aabye