bannertekstdtulogoKære MMC-master følgegruppemedlem,

 

introDu indkaldes til MMC-følgegruppemøde

Onsdag den 14. januar 2009 kl. 10:00 - 13:00
i rum 012 bygning 321

Der vil blive serveret frokost.
dagsorden: 

1.    Velkomst / meddelelser
2. Inspirationsworkshop Elite/Hon.Prog.  - Helle/jkl
3: TEMO samarbejde LEC/CH
4: Tilbagemelding om status i de 3 udvalg:
a) Elite/Hon.Prog. udvalg - et forslag til notat fremlægges HERO/CH
b) Evaluleringsudvalg PCH/TH
c) Sommerskoleudvalg JS/KRP - EMR inviteres (ITMAN har sagt ja til at adm. kurset)
5) Hjemmesiden: Opdatering + info om eliteudd. + Hvem er den ansvarlige for hver fokusområde?
6) Bachelor-informationmøde inden den 9/3

7) Evt.         Helle og Janne

Deltagere: Tobias Andersen, Lasse E. Christiansen, Per Chr. Hansen, Tom Høholdt, Jan Larsen, Kirsten Riber Philipsen, Peter Røgen, Jens Starke, Christian Henriksen, Helle Rootzen, Janne Kofod Lassen.
Afbud fra: Thomas Stidsen og Per B. Brockhoff.
REFERAT
Ad 1:
MAT-TEK-folder udgives målrettet Gymnasieelever
Folder om IMMs 3 Master Programmer udgives snart.
Helge Elbrønd har bestemt at dekanen holder faste møder med Kandidatstudielederne. 1. møde er holdt: Vi har alt for mange fag - Flagmodel snerrer - mere flexibilitet ønskes.
Vinteroptag på MMC programmet: 17.
Samarbejde med de 2 andre eliteuddannelser på DTU: Stig Wedel og Peter Maibom. De 3 har hodt møde og HERO har vist dem vort notat, som er under udarbejdelse. Vi vil finde en fælles måde at håndtere eliteuddannelserne på.
Saxild og Martin B. Møde om eliteuddannelsen den 2. feb.. Deadline for førstkommende ansøgning 9/3.
Ad 2:
JKL fremlagde planerne for inspirationsworkshop den 3. april Se udkast og bilag.
Feedback: Vi er også selv aftagere af elitestuderende = PHD studerende.
Vi mangler en repræsentant: Tom Høholdt blev valgt fra udvalget.
DTU MANAGEMENT skal også inviteres - i forhold til DIREKTØR - STUDIENÆVN
Invitere alle de studerende i studienævnene + repræsentanter fra SMrådet (software/mat) og PF
I USA har de en model med 5 år efter Bachelordelen = Master + PHD (PR og LEC har en studerende => Stanford, som vi kan invitere. LEC undersøger.). Vi (DTU) kan kun komme med en hensigtserklæring om et PHDforløb.
Ad 3:
5points-kurset har 15 tilmeldte i F09 (5 stk. første gang). Det kunne ønskes at kombinere I + II samdig? Kan vi gøre forsøget næste gang? Enkelte denne gang som gør det, vi kan få erfaringsmateriale fra. Spørgsmålet er, hvordan vi kan gøre det totale forløb bedre:

Vi ønsker 4 kvarte moduler således, at det samlede forløb giver 10 points i stedet for de 15 points, som gives i dag. Alt skal køre samtidig. Vor del garanterer, at det, de arbejder med, er relevant. LEC formulerer en tekst til en ny diskussion med Per Langaa (MAN) og Martin B. (dekan). De studerende vil gerne have, at studiet bliver mere fleksibelt.
ad 4a:
HERO forelagde et udkast til notat, som skal bruges til et møde med Saxild og Martin B. (+HERO, Wedel og Maibom). På baggrund af det blev diskuteret hvilke muligheder vi har:

Der blev nedsat et udvalg: Jens Gravesen - Tobias Andersen - Lasse E. Christiansen - Tom Høholdt - en "OR-PERSON" - HERO - JKL. Det blev anbefalet at bruge DOODLE (http://doodle.com/main.html) til at arrangere et møde.
Udvalget skal diskutere: Hvordan opfylder vi kravene i forhold til kurser - når vi taler om E-studerende. Det skal være mesterlæreagtigt - kurser kan ikke give det hele Der skal laves en anbefaling til bachelorer: Hvad skal de have for at få et E-stempel? PHD studieledernes ansvar.
ad 4b:
Hvordan får vi oplysninger: Advisory board, alumne forening - studerende på MMC programmet. Nogen skal finde en mekanisme der opsamler data. Examensprojektvejlederen skal sørge for at melde ind. Der skal skabes et system, der sikrer disse indmeldinger. IMM har et system allerede.
Læringsmål skal på plads. En kvalitetssikring af hele uddannelsesforløbet findes ikke, og det samme problem har bacheloruddannelsen. Det er dekanernes ansvar. Måleparametre for hele uddannelsen ønskes: Flagmodellen sikrer et niveau - valgfrihed defineres som en kvalitet. Sprøgsmålet er hvad det er for en kantidat vi laver. Kvalitetssikringen ligger i de enkelte kurser: "Vi gør det vi siger vi gør."
Vi manler en handlingsplan og en overordnet beskrivelse.
Vi opfylder ikke at beskrive den faglige profil. Flagsmodellen sikrer den faglige bredde IKKE højde. Den mangler tværfaglighed. Vi kan ikke det, vi tidligere har gjort - andre bindinger. Der skal stilles krav til forudsætninger for at kunne udføre et projekt.
Der blev nedsat et udvalg: Peter Røgen - Jens Gravesen - Tom Høholdt - Per Chr. Hansen - HERO - JKL.
Arbejdspunkter:
  1. Beskrivelse af faglig profil
  2. Evalueringer af gennemførelse af studiet (det overordnede forløb)
  3. Spørgeskemaer udformes. - "Hvad har vi så dækket?"

ad 4c:

Jens S. forelagde et kursus, han kunne holde som sommerskole ult. juli/primo august.
Feedback: Skal vi have 1 eller 2 sommerskoler? - Et forløb med et specielt fokus - forkelligt hvert år. Det skal være et marketing-kursus (kom til DTU) af 5-10 dages varighed. Meget gerne et samarbejde med insustrien. Smart at lade kurset gå ONS - ONS således, at weekenden kan bruges til sociale formål. DTU har penge til ekskursioner. Vi vil også gerne have egne studerende med. Jens har kontakt til Tyskland - Kirsten til Holland. Kan gøres for 1000 kr./week/student.
Udvalg består af Jens Starke, Kirsten Riber Philipsen, Lasse E. Christiansen.
Udvalget arbejder videre med et indhold, hvor både MAT og IMM deltager med input til sommerskolen.
ad 5:
Informationer om E-uddannelsen skal hurtigt på hjemmesiden. Forskellen på Hon. Prog. og Elite beskrives. Elite er med industrielt fokus.
Vi skal have en kontaktperson for hvert fokusområde. JKL udsender en mail, hvor hurtige tilbagemeldinger ønskes.
Kontaktpersonerne skal skrive et anbefalet studieforløb for hvert sit område. Skal fag flyttes fra E til F f.eks.. Passer tingene sammen?
Peder Røgen henviste til anbefalede studieforløb på hjemmesiden: http://www.mat.dtu.dk/Uddannelse/CivilBachelor/Studieforloeb.aspx
ACTION: Peter Røgen finder et par studerende til hjemmeside-check.
Ad. 6:
Thomas Stidsen spørges, om han vil opstarte et info møde for bachelorer. Datoen er efterfølgende valgt til at være den 18. februar kl. 12-13 - det administreres gennem Helle.
ad. 7:
Ny dekan - ændringer mulige. Krav til studerende udefra. Temokurset diskuteres. Elite - Hon.Prog. opdeling i kompetencer (fordele-ulemper). Specialisering på PHD niveau. Flere fag i B-kassen. For stramme regler for optagelse af studerende - ofte gives dispensation. Vi skal finde en fællesstamme og lave de kurser, der passer til. - Måske lidt bredere kurser.
I folderen "Pejling" beskrives, hvilke typer af ingeniører de enkelte firmaer bruger.
ACTION: Peter og Helle tager på udflugt til DDS (de studerendes erhvervskontakt).


Coordinatorer:
Helle Rootzèn herobillede Janne Kofod Lassen jkl  Christian Henriksen ch

jkl 8/01/09 invitation og 25/1/09 referat