mmcbanner          

er blevet forandret undervejs til:
banner tekstdtulogo

Af Janne Kofod Lassen

                                                                                        creativity firkant     
Etablering af MMC-Master

- Inspiration til samarbejdsformer, internt såvel som eksternt          

Da det blev besluttet at MAT og IMM skulle etablere en fælles masteruddannelse blev Per Chr. Hansen udpeget til at igangsætte det etablerende forarbejde. Det blev senere overtaget af Helle Rootzén og Janne Kofod Lassen, der begyndte på det tidskrævende, men sjove arbejde med at finde frem til et koncept, hvor fremtiden i form og indhold også var tænkt med. En omfattende brainstorming blev igangsat, og sideløbende med dette, blev både den danske og engelske titel diskuteret af afdelingens medarbejdere og på MAT - begge steder med stort engagement. Der er naturligvis nogle politiske overvejelser, når to institutter skal samarbejde og hver have lige meget plads i forløbet, men diskussionen er nu tilendebragt, og MMC-Masteren er officielt blevet til MSc of Mathematical Modelling and Computation (på dansk Matematisk Modellering og Computing). Michael Pedersen var og senere blev Christian Henriksen den centrale samarabejdspartner på MAT.

haandBrainstormingmøderne foregik typisk på en DTU-cafe eller på IMM’s bibliotek med computeren ved hånden så det skriftlige kunne overstås samtidig, og der blev sendt mails til øst og vest med opklarende spørgsmål til en række personer. Referaterne stykkede efterhånden fragmenterne sammen til en helhed, og en plan tog form.

Der blev etableret en følgegruppe af omhyggeligt udvalgte kollegaer, som fra starten viste stor entusiasme. Medlemmer af følgegruppen er: Jens Clausen, Per Bruun Brockhoff, Klaus K. Andersen, Jan Larsen, Lone Hegelund, Thomas Stiesen, Per Chr. Hansen, Rasmus Larsen, Peter Hyldgaard, Carsten Broder Hansen, Tom Høholt, Ole Christensen, Jens Gravesen, Christian Henriksen,Helle Rootzén og Janne Kofod Lassen.

studerende
Fra både følgegruppe og andre kolleger var der stor vilje til at bidrage med oplysninger og supplerende arbejde, og der har konstant været kvalificerede diskussioner om alle de problemstillinger, der dukkede op undervejs. I følgegruppen er alle planer blevet fremlagt, og de er løbende blevet suppleret og forbedret. Vi har også været omhyggelige med at afstemme vore aktiviteter med vicedekan Hans-Henrik Saxild, så vi får det optimale samarbejde med DTU-systemet. Vi har i den forbindelse givet udtryk for, at vi ønsker mere information fra centralt hold, og at vi meget gerne vil hægte os på den service, der ligger i systemet i form af forhandling med donerende firmaer og et medlemskab i et DTU-netværk med disse firmaer og studerende, samt endelig deltagelse med materiale i DTU’s forskellige roadshows og andre eksterne initiativer.

Vi har lige fra start arbejdet med IMM’s tilknyttede journalister og webredaktører, som har givet os nogle utroligt kreative redskaber til at forme vore tanker videre ud i realiteter i form af en hjemmeside og i første omgang 2 plakater, som vi vil give vore ambassadører med ud i verden for at reklamere for MMC-Masteren. Ambassadører er udenlandske studerende, som vi ”fisker” fra IMM-kurserne. Vi mener netværk har en høj grad af effektivitet i den henseende. Det er tanken at plakaterne skal suppleres af andet materiale, som kan uddeles med reklame som formål. Ambassadører er også VIP/PHD, som bevæger sig i forskellige netværk og deltager i forskellige aktiviteter, hvor de ofte fortæller om IMM og DTU. Til det formål har vi fordelt plakater og et introbrev i postreolen. Der vil senere blive produceret nogle standard slides til formålet.

Kommunikation og kontakt har været og er et vigtigt omdrejningspunkt i vort arbejde, og til at opnå dette, har vi etableret en mailadresse: info@mmcmaster.dtu.dk, hvor mails tilgår de 3 kommunikationsansvarlige personer. Hjemmesiden får også sit eget liv, hvor både IMM og MAT bliver nævnt, men den kommer til at ligge i neutrale omgivelser. Det er tanken at hjemmesiden giver de udenlandske studerende mulighed for at kommunikere med en landsmand på eget sprog vedr. info om Master, DTU og Danmark. Det betyder, at vi samler en gruppe af ambassadører til dette formål. Det er også tanken, at disse skal rådgive os om de studerendes verden og om hensigtsmæssige tiltag til forbedring af det etablerede. Samtidig har hjemmesiden links med oplysninger af både faglig og social karakter. Det skal udbygges til også at omfatte fortællinger fra MAT i lighed med dem, der allerede er fra IMM.

Der blev afholdt et møde på IMM hvor IEEE og PF indkaldte. Se beretning om mødet hvor 80 studerende deltog på http://www2.imm.dtu.dk/~jkl/mmcmaster/IEEEogPFmode200207.html .

Processen med at få en hjemmeside, som giver de ønskede signaler og informationer er foregået løbende. Der er kommet ny webmaster, Thomas, i det nye år, og det har medført et nyt forsidedesign. Vi forventer at den nye IMM/MAT hjemmeside bliver publiceret ultimo april 2007. http://www.dtu.dk/subsites/mmc-master.aspx


Følgegruppen har fået 2 nye medlemmer: Lasse Engbo Christiansen og Kristen Riber Philipsen.

flagmodel
Det næste, vi skal i gang med, er at foreslå forskellige studieforløb til inspiration for studerende. Herunder er ikke mindst muligheden for at kombinere elementer fra MMC-masteren med fag fra IMM’s anden masteruddannelse, CSE, jo særligt interessante. Materialet skal således både fremhæve vore specielle faglige egenskaber samt demonstrere fleksibiliteten og de mange muligheder for individuel studiesammensætning. Verden er jo mangfoldig, og der er mange retninger at gå for den enkelte. Det betyder, at vi skal i gang med at finde og beskrive de forskellige muligheder for samarbejde på tværs af fagligheden. Miljø, IKT, medicin, kunst osv. kan med tiden også tænkes med, så ud over det basale indhold vil vi nytænke forskellige faglige konstellationer og dermed nye samarbejdsformer. Vi håber på, at det bliver både i nationalt og internationalt regi, når vi engang kommer dertil.


Her i april har vi fået at vide, at 14 danske og 21 udenlandske studerende har tilmeldt sig MMC-masteren. Det, synes vi, er meget flot i forhold til de ods, vi havde. Der bliver stadig ved med at komme henvendelser, så vi regner med at have et højre antal pr. 1. juni (deadline for tilmelding).

procestegning

Processen, hvor hver sektion skal finde anbefalede studieforløb til at lægge på hjemmesiden er efter et forarbejde blevet igangsat i slutningen af april, hvor følgegruppen fik udleveret et oplæg til diskussion i egen sektion. Udvalgte medlemmer har fået ansvar for og skal præsentere sektionens arbejde på et følgegruppemøde i uge 25. Herefter vil alle anbefalede studieforløb blive lagt på hjemmesiden som inspiration.


bartDen første studenter-ambassadør er nu kommet på hjemmesiden. Det er tanken, at vi vil bruge dette eksempel, når vi løbende og nok især til september vil indfange flere til jobbet. Ambassadørerne vil også blive udskiftet med jævne mellemrum. 
Ambassadørens rolle er at være tilgængelig med råd og vejledning, når studerende fra f.eks. Polen, hvor Bart kommer fra, vil orienteres på eget modersmål om DTUforhold.
Se siden på
http://www.dtu.dk/subsites/mmc-master/Studying_in_Denmark/Bart.aspx

kealey Fan

Siden kom hurtigt efter Kealey Dias, USA , og


 
http://www.dtu.dk/subsites/mmc-master/Studying_in_Denmark/Kealey.aspx 

Fan Yang, China     
  http://www.dtu.dk/subsites/mmc-master/Studying_in_Denmark/Fan.aspx


Rakel 


og Rakel Petursdottir, Iceland
            http://www.dtu.dk/subsites/mmc-master/Studying_in_Denmark/Rakel.aspx

Den 23. maj inviterede vi
Niels Møller, IPL til at komme og fortælle følgegruppen om TEMO kurset. Her taler vi om det 15 points kursusforløb IMM og IPL har fælles. Følgegruppens medlemmer var meget interesserede i et samarbejde - også om IPL-delen. Mødet blev fulgt op af et yderligere møde i samme regi, og det blev aftalt, at interesserede kan deltage i et møde med de 4 eksterne samarbejdpartnere: Coloplast, Danske Bank, Nokia og Novo Nordisk i slutningen af august. Vi har fået tilsendt en folder og en plakat. (Dette møde blev dog senere udsat på ubestemt tid.)

Peter Røgen, MAT er som koordinator af bachelorlinien MAT/TEK blevet indlemmet i MMC-følgegruppen.

anbefalade studieforlobDen 20. juni afholdt følgegruppen en workshop, hvor vi skulle generere anbefalede studieforløb. Det var begyndelsen på en proces, som skal generere stof til hjemmesiden.

Efter sommerferien blev vi mødt med en deltagerliste med 41 studerende, og der bliver ved med at komme studerende, der ønsker at deltage. Nogle fra listen vil nok fortryde deres valg.Vi har haft et måltal på 36 studerende - det bliver spændende, om det holder.

Gennem sommerferien har der været en del rådgivning af studerende, som har skullet vælge fag i perioden 15. juli til 12. august - lige når vi har sommerferie. Studiekontoret har kun haft åbent om mandagen, og det har kanaliseret spørgsmål til MMC-mailadressen. Det må kunne gøres på en anden måde, og mere brugervenligt.

Vi skrev en invitation til et studieplanmøde og et mere socialt get-together møde. Den kan ses her.

Medelelser til de studerende fra sommeren07 kan ses  her - en dynamisk side.

jklbordDen 3. september 2007 afholdt vi den første introdag for MMC-master studerende. Mødet gik ud på at vi skulle introducere vort område og samtidig kunne en underviser fra hver MM-sektion og MAT konsulteres om studieplaner. Læs mere om mødet på dansk her og på engelsk her.

Den 5. september 2007 afholdt vi et mere socialt arrangement for MMC-studerende. Læs om mødet på engelsk her.


bord intro


Den 9. oktober afholdt PF og IMM et frokostmøde for bachelorstuderende for at fortælle dem om deres muligheder, hvis de vælger vore Master retninger. Mødet blev holdt kl. 12-13 i bygning 306.

Der kom 57 studerende og Helle Rootzèn, Per Chr. Hansen, Per Bruun Brockhoff og Jørgen Willadsen holdt korte oplæg. Derefter var der frokost og dialog.
okt09
okt09
okt09
okt09
okt07
okt09

Fotograf: LEC

I oktober arbejdede jkl og webmaster Thomas med hjemmesiden og præsentation af de anbefalede studieforløb. Studiekontoret fortalte os, at det var vigtigt, at vor kursusliste (som altid er ført up-to-date) ikke fremstod som den herskende. Vi skulle linke til studiehåndbogen, selv om den kun bliver ført up-to-date een gang om året. Det fik vi kringlet på en god måde. Processen foresatte ind i november. 


fokus

Forfatterne til de anbefalede studieforløb blev bedt om at komme med nogle sælgende sætninger om deres study line i forbindelse med de anbefalede studieforløb.  

Når vi skal sælge os selv kan situationen ses fra 2 sider:Brevet til forfatterne kan ses på http://www2.imm.dtu.dk/~jkl/mmcmaster/studieforlobintrostarttekst.html


Deadline for tilmelding til vinteroptag for danske studerende var den 15. oktober 2007.
I november arbejdede Helle, Per Christian og Martin Bentsøe, MAT med kompetencebeskrivelser for de 5 study lines. Vi har nu også Rum Centret/SPACE som deltager med sin egen study line. Se input om Rumcentret generelt her. Per Knudsen fra SPACE arbejdede videre med materiale til hjemmesiden siden begyndelsen af november 07.

mindmapmind mapDen 15. november evaluerede HERO og JKL MMC-master processen vedr. det første optag pr. 1. september 2007. Samarbejde med de forskellige interessenter som de studerende - studiekontoret - dekaner - webmaster - osv.

Vi opholdt os i DTU-cafeen omgivet af studerende i et dejligt arbejdsmiljø, hvor kreativiteten var i højsæde. Vi var ret imponerede af resultatet som går videre til en handlingsplan og et årshjul.

Carsten Broder Hansen, blev inviteret til at deltage af flere årsager. Vi ønskede situationen foreviget. Vi skulle tale om rekruttering af studerende til udstillingsmesse og film - plakatideer - websidemateriale. Det blev et meget frugtbart møde, hvor vi også designede en workshop for følgegruppen. Det skal foregå primo februar 2008. Carsten lærer i øjeblikket PHDstuderende at formulere sig på en interessant måde om det de arbejder med. Det vil vi også gerne bruge på følgegruppens medlemmer evt. med supplering af andre interesserede.

Evalueringsmindmap blev omsat til en handlingsplan, og vi inviterede til Nytårskur - både de 26 MMC-master studerende og følgegruppemedlemmerne. Der skulle afholdes et følgegruppemøde i forlængelse af nytårskuren.
Workshoppen blev datosat til den 20. februar 2008.

De 3 koordinatorer afholdt møde i december, og der skal findes en vikar for Christian, der afholder 10 ugers barsel fra medio Januar. Vi fordelte opgaverne i handlingsplanen. Christian skal bl.a. have nyt plakatmateriale med til Spanien (her holder han barsel), hvor han skal lave MMC-roadshows på forskellige universiteter.
Dagsorden til følgegruppemøde den 8. januar 2008 her

Intromødet primo februar for det nyoptagne studerende og Nytårskuren blev aflyst. Der var 2 tilmeldinger begge steder. Vi mener, det er manglende adgang til de studerende på det tidspunkt, der er problemet, og vi vil nu holde møder ved september-optaget for denne gruppe også.

Workshoppen den 20. februar blev en stor succes. Læs om projektet her.0030
billedeDen 26. februar afholdt vi med styring af Thomas Stidsen og PF et intro møde om MMC-masteren med IT-masteren ved Jørgen Villadsen som et indlæg. Læs om mødet her.

I marts/april arbejdede Morten (webmaster), som er vikar for Thomas, med et oplæg til en dialogside, hvor brugeren kan få svar på nogle spørgsmål vedrørende valg af fag. Det er trin 1 på en længere proces. Kirsten Riber Philipsen er sammen med HERO og JKL med i projektet.

Den 8. maj var følgegruppen inviteret til at tage beslutninger vedr. studielinier (om vi skulle beholde dem) og om indhold af det 5 points kursus, der ligger i forlængelse af TEMO-kurset. Vi skulle også gerne have nogle forslag til, hvem af aftagerne af vore studerende, det ville være hensigtsmæssigt at invitere til en diskussion af vore anbefalede studieforløb. Alt dette og meget mere kan ses i mødeindkaldelsen.  Vi valgte at fravælge studielinierne og i stedet sætte 10 fokusområder. Læs ref. her.

5 points kurset er nu døbt 02490 Pilot study of your project idea. Det står nu i studiehåndbogen.

frokost1. juli 2008: Informationsbrev er nu indsat på Campusnet til de nye MMC-masterstuderende. Det vil også ligge i deres informationmappe (Lotte Toftdal).
I august sendte vi en invitation via Campusnet og Lotte.

Vi valgte at være en del af DTU-introugen, således at vi fredag den 29. august 2008 kl. 12-14 holdt velkomstfrokost og talte om studieplaner. Se referatet her.

Den 20. oktober 2008 afholdt vi det næste følgegruppemøde, hvor Eliteudannelse og Honours Programme - de nye elementer i undervisningen var på programmet.  Indkaldelse og referat.

Eliteudvalget holdt møde den 28. november (HERO og JKL planlægning /forberedelse 10. november) .
Den 14. januar 2009 afholdt vi årets første følgegruppemøde. Indkaldelse og referat.

Vi har fokus på 3 områder:
1) Elite og Hon. Prog. - ansøgning SEP08  -   bevillingsskrivelse OKT08
2) Evaluering og beskrivelse af programmet
3) Sommerskole S09

 
Hero holdt møde lige efter nytår med Stig Wedel (KT) og Peter Maibom (Risø) om at investigere i de 3 eliteuddannelser i fællesskab  .

Den 2. februar 09 holdt Hero og jkl møde med Saxild, Trylle og Stig Wedel (Peter Maibom var ude at rejse). JKL havde lige færdiggjort hjemmesiden. som er blevet linket til MMC-master hjemmesiden, og det er tanken, at Trylle skal linke den til DTUs elite-side.

Evalueringsudvalget afholdt møde den 16/2 se notat.
Eliteudvalget afholdet møde den 19/2 se notat.

filmHero og Jkl har planlagt en inspirationsworkshop - der skal foregå den 3. april kl. 8:30-15:00 i rum 053/305. Rasmus Larsen har sagt ja til at være ordstyrer. Indbydelsen - bilag tegning over ARENAEN.  (Hvis du ikke kan se ARENA: Du skal sætte % øverst i billedet til 50% eller 75%, så ser du hele billedet.)

hero og jacquelineDen 20.-21. marts 09 Vi etablerede et filmprojekt, hvor 5 studerende samarbejdede med en instruktør fra IRIS over en weekend. Her fortæller de om deres forventninger til eliteuddannelsen. Hero og jkl deltog i et lille omfang. Filmen blev brugt som de studerendes indledning på inspirationsworkshoppen.

Den 3. april 09 Workshoppen blev en stor succes med en stor grad af positiv feedback fra de 43 deltagerne.  Der var en rigtig god stemning hele dagen og  dialogen var inspirerende, konstruktiv og nysgerrig. Oplæg fra de forskellige paneler var både informativ og en god start til dialog om lige den vinkel. De studerendes film er blevet super god og er et godt redskab til at indlede en diskussion om, hvad vi vil med elitestuderende, og måske endnu mere, hvad de vil med os. Som en af de studerende sagde: Vi vil jo også lige se jer an! På de næste links kan ses forskellige detaljer fra dagen.

Deltagerliste Program Referat
Procesbeskrivelse
Film

Hero og ChristianDen 14. maj 09 afholdt Hero, JKL og Ove Skovgaard et møde om ECMI uger i Polen og i Odense. Det blev besluttet at eliteklubben skulle have tilbuddet, og vi havde 4 pladser i Polen. Se indbydelsen her.    4 meldte sig til mødet og endnu flere vil deltage i MMCsommerskole .  

Den 20. maj 09 deltog Hero og JKL i et Cirius-seminar på IT-højskolen for de 12 eliteuddannelser i Danmark.  Andre eliteforløb gav deres erfaringer videre til os. Vi er langt i forhold til de andre.
Vor erfaring med bl.a., at etablere eliteklubben  efterhånden som de studerende meldte sig på banen - resulterede i at alle blev hos os. De andres erfaring var, at da der går lang tid fra tilmelding til realitet om optagelse, har de haft svært ved at holde på de studerende, der har meldt sig flere attraktive steder og er taget det sted hen, der var først til at melde ud
dekanen.

Den 27. maj 09 afholdt Hero og JKL frokostmøde med 5 af de 12 elitestuderende. På programmet stod evaluering af filmprojektet (Coacharbejdet var ikke umiddelbart forståeligt. Alt andet havde været forrygende, sjovt og anstrengende. Instruktøren var fantastisk og dygtig.) og inspirationsworkshop (En sjov - meget spændende og fremgragende dag. En Eye opener. Kontakt til industriens folk var god at få. ) samt ideer til det fremtidige samarbejde (se nedenfor). Samtidig orienterede vi om, at vi holder samtaler den 29/5 og den 3/6 for de fleste af dem. De valgte tutor og Hero brugte resten af dagen til at etablere møderne. 
Vi har fra begyndelsen og løbende justeret dannelsen af en eliteklub. Her er alle de elitestuderende medlemmer. Gennem dette netværk kommer alle meddelelser kollektivt til gruppen. De studerende synes, det fungerer godt. Dejligt at få informationen når den er der.
peterFremtidige aktiviteter:

  1. Vi bad om en skriftlig evaluering af filmprojektet fra deltagerne - til fremtidigt arbejde (som de efterfølgende er kommet med) kan læses på http://www2.imm.dtu.dk/%7Ejkl/mmcmaster/inspirationsworkshopAPR09/inspirationsworkshop_MMC_procesbeskrivelse.html
  2. Hvis vi har brug for at få produceret en film med de studerendes erfaringer efter et år, vi de gerne stille op. Det må gerne foregå over længere tid i kortere intervaller.
  3. Temamøder om f.eks. præsentationsteknik er velkomne.
  4. Seminarrække, hvor de studerende mødes og fortæller om, hvad de laver. Elite-klubben. Selvkørende.
  5. Møder med andre elitestuderende  mere bredt - socialt - ufojklrmelt - så der ikke skal bruges lang tid til forberedelse. Selvkørende.
  6. En Industridag en gang om året i jan/feb - gamle studerende og nye bachelorer samt VIP inviteres. ARENA med paneler fungerer godt.

Den 17. august 09 afholdt vi møde i følgegruppen.  Se indkaldelse og referat her     

Den 28. august 09 afholdt vi i forlængelse af DTUs introduktion  en reception for de nye MMC-master studerende. Se indbydelsen her.

Den 21. september 09 afholdt evalueringsudvalget møde, hvor vi skulle beskrive Masteruddannelsen. Udvalgets medlemmer: Peter Røgen, Tobias Andersen, Thomas Stidsen, Francois Anton, Christian Henriksen, Helle Rootzen og Janne Kofod Lassen. Efterfølgende kørte skriftet frem og tilbage i udvalget før der kom det nuværende skrift. Dette er ikke klar til offentliggørelse endnu.

Den 25. november 09 afholdt Helle og Janne møde med Jacqueline Landau, IRIS for at undersøge mulighederne for en workshop i kommunikation for Eliteklubben.

Den 2. december 09 afholdt vi et køkkenmøde i Eliteklubben, hvor ovenstående diskussion med Jacqueline indgik. Her fandt vi status på deres situation som elitestuderende og fandt frem til kommende aktiviteter. Læs notaterne fra mødet her.

lecDen 19. januar 2010 blev det meddelt, at Helle Rootzén var blevet udpeget til Direktør for DTU Informatik. Som efterfølger i MMC-regi pegede Helle på Lasse Engbo Christiansen. Lasse skal mødes med dekanen den 5. februar 2010.

Den 8. februar 2010 er der indkaldt til tutormøde i rum 053. Indkalelse kan ses her. ref. ses her.
Den 10. februar 2010 er der indkaldt til følgegruppemøde i rum 053. Indkaldelse kan ses her.
Den 11. februar 2010 er der møde med Jacqueline Landau, IRIS vedr. Eliteklub aktivitet. Vi planlagde et en kommunikationsworkshop som løb af stablen den 25/4 - 2010 kl. 10-15:30 i 053. Bilag. Se mere fra mødet her.  På mødet havde deltagerne forberedt et max 5 min. foredrag, som blev filmet og med udgangspunkt i deltagernes oplæg lærte vi en masse teori om, hvordan man holder et godt foredrag. En rigtig god og lærerig dialog.
5 studerende deltog i ECMI ugen i Milano i september. Pengene blev betalt med 50% fra hver MAT-IMM.
Flere af de elitestuderende har været ude at rejse til konferencer og studieophold i udlandet. De får 10.000kr. hver til formålet over 2 år. Elitekontoen lægger ud og vi får refusion fra den centrale konto til formålet/dekanen. Her dækkes også fælles aktiviteter som workshops.

Den 28. oktober 2010 afholdt vi et følgegruppemøde i rum 053. Indkaldelse og referat kan ses her.

Vi har efterfølgende brugt vore kræfter på at skabe en ændring i vore statistiske indledende fag, så der bliver en bro mellem det basale og den skov af fag, der findes på området. En form for introduktion til det, der følger. Samtidig har vi arbejdet med TEMOområdet - og implementering af Finansieringsteori (gives af OR/MAN) som et 11. element. Vi har også etableret et TUTOR-site, hvor vi bl.a. har lagt et brev, der forklarer tutorens rolle (elite og hon.programme studerende). Dette brev er sendt til studienævnet til orientering.

Den skitserede workshop (se ref. 281010) er ikke blevet til noget endnu (jan11), men det bliver det næste vi går ombord i. Hjemmesiderne skal revideres, efter uge 7.

Workshop blev til individuel skrivning af tekster og fagoplysning. Vi tager resultatet op på næste følgegruppemøde, der afholdes den 14. april 2011. Se indkaldelse/referat her.
Elitegruppen har spurgt om vi ikke snart skal have et møde for medlemmerne. Det vil vi gå i gang med, så de "gamle" kan lære de nye nogle tricks.


Læs om MMC-master på adressen:  http://www.dtu.dk/subsites/mmc-master.aspx


Siden sidst opdateret 24. marts 2011  af jkl@imm.dtu.dk