HINK - HK-klubben på Sletten/DTU
 


Referat af HINK generalforsamling tirsdag den 6. maj 2003 kl. 10.30-12.00

Dagsorden:


TEMA: At overleve under forandringer - Anette Wolthers, Wolthers Consult.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 

Den formelle del:

1.Valg af dirigent
2.Valg af referent
3.Godkendelse af dagsorden
4.Godkendelse af formandens skriftlige beretning - udsendt inden mødet
5.Indkomne forslag
6.Godkendelse af regnskab
7.Valg af formand
8.Valg til bestyrelsen
9.Valg af revisor og revisorsuppleant
10.Eventuelt

  Janne bød velkommen og overlod derefter ordet til Anette Wolthers, som holdt et inspirerende foredrag om de fysiologiske og arbejdsmiljømæssige følelser med udgangspunkt i "Snedronningen" af  H. C. Andersen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 Ad. 1 Merete Bolgann blev valgt.

Ad. 2 Anni Christensen blev valgt.

Ad. 3 Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Ad. 4 Formandens beretning var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Janne kommenterede beretningen. Det har været et travlt år, bl. a. kan nævnes sagen om kompetencefonden. Ligeledes kan nævnes det længe nærede ønske om en udviklingskonsulent. Der er nu ansat hele 2 konsulenter, organisationskonsulent Nann Kaiser og personaleudviklingskonsulent Morten Ejlskov.

Et ønske om en anonym jobbørs på DTU er også gennemført i år. Der er dog endnu ikke blevet meldt  ud om proceduren. Der arbejdes på det i øjeblikket.

Derudover arbejdes der på en ny personalepolitik. Der er nedsat en skrivegruppe og oplægget skal fremlægges i SAM til diskussion flere gange. Personalepolitikken forventes færdig i efteråret.
 
 
 

   Pr. 1. april 2003 overgik vi til NY LØN. Arbejdet med NY LØN har både Janne og Annette deltaget aktivt i. Forløbet har været med en del forhindringer, men der arbejdes videre på sagen.

Det psykiske arbejdsmiljø: I forbindelse med alle de forandringer vi er udsat for her på DTU, er der mange, der føler, at de kommer i klemme. Janne bruger megen tid på flere personer, der ikke kan se noget positivt i hverdagen.

Bestyrelsen har ikke været særlig aktiv det sidste år. Møder omkring NY LØN har været godt besøgt. Julearrangementet måtte aflyses på grund af for få deltagere.
 
 
 
 
 
 

  En deltager i salen beklagede, at jobbørsen endnu ikke fungerede. Det var hensigten, at den skulle virke fra 1. maj 2003. Som nævnt andet sted arbejdes der på at få den etableret i øjeblikket.

En af deltagerne i salen ønskede at vide, hvordan Janne kan bevare den optimisme, som skinner igennem i beretningen. Dertil svarede Janne, at hun tror på fremtiden på DTU. Tillidsmanden har aldrig haft så stor indflydelse som nu, der bliver virkelig lyttet til hende. Det gælder om at fokusere på det positive frem for det negative.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 5 Der var ikke indkommet nogle forslag.

Ad. 6 Kassereren fremlagde det udsendte regnskab. Der blev sidste år indkøbt kalendere til alle medlemmerne. Bestyrelsen vil drøfte, om det skal  fortsætte fremover.

Regnskabet blev godkendt.

Ad. 7 Valg

Formand Janne Kofod Lassen blev genvalgt (2 år)
Næstformand Annette Bærentzen ikke på valg
Kasserer Bente Hansen ikke på valg

Bestyrelsesmedlemmer:
Jette Hoffmann  genvalgt (2 år)
Gitte Hammertoft ikke på valg
Tove Søskov Jakobsen ikke på valg
Anni Christensen genvalgt (2 år)

Suppleanter:
Lotte Tefke genvalgt (1 år)
Judith Selk Albertsen (1 år)

Revisor Kirsten Graa genvalgt (1 år)
Revisorsuppleant Jane Engelund genvalgt (1 år)

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Der var efterfølgende fælles spisning i glassalen.Sidst opdateret 20. maj 2003  jkl@imm.dtu.dk