Referat af HK generalforsamling onsdag den 22. maj 2002, kl. 10:30 - 12:00.

Dagsorden:
 


Den formelle del:
 

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Godkendelse af formandens skriftlige beretning - udsendt med indbydelsen
 5. Indkomne forslag
 6. Godkendelse af regnskab
 7. Valg af stedfortræder
 8. Valg af revisor
 9. Valg til bestyrelsen
 10. Valg af revisor og revisorsuppleant
 11. Eventuelt
 
Janne bød velkommen og udtalte, at det er lidt af et eksperiment i dag. I stedet for at afholde generalforsamling på den sædvanlige måde har vi inviteret Finn Kistrup, der vil holde et foredrag med titlen "Forandringer fryd og forbandelser". Det vil vare til ca. 11.30, derefter afholdes den ordinære generalforsamling.

Desværre er der ikke leveret mad endnu, men vi arbejder på sagen. Der er heldigvis kommet kaffe og Othellolagkage.

Finn Kistrup indledte med at fortælle lidt om sig selv, derefter holdt han et meget inspirerende foredrag. Han havde medbragt en amerikansk bog (Hvem har taget min ost), som han ikke opfordrede os til at købe men nævnte at forandringer åbenbart optager mange mennesker idet bogen allerede er solgt i 10.000 eksemplarer.

Herefter var der 5 minutters pause

Den formelle del:
Janne bød velkommen til Stig fra HK-STAT

Ad. 1. Merete Bollgann blev valgt.
Merete takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, som den skal efter klubbens vedtægter.

Ad. 2. Jette Hoffmann blev valgt.

Ad. 3. Godkendt.

Ad. 4.  Formandens beretning var udsendt som bilag. Janne kommenterede den og sagde bl.a., at hun håbede, at beretningen var blevet læst, og at der ville blive stillet spørgsmål. Det har været svært at skrive beretningen. Det er vigtigt at skrive om det
der rør sig omkring os men da vi er ansat på DTU kom beretningen til at dreje sig mest om dette.

Janne: Synes medlemmerne, at vi er aktive i klubben?
Det har været svært at få nogen til at komme til fyraftensmøder. Vi har også prøvet at afholde en grillaften i klubben for at "de nye" medlemmer fra adm. og "de gamle" medlemmer i HINK kunne lære hinanden at kende. Der var desværre ingen tilslut-ning.

Der har været meget god tilslutning til de møder af faglig art, der har været afholdt f.eks. om pension, hvor vi har haft en ude fra kommende til at fortælle.

Janne: Har i nogle forventninger til klubben?

En af deltagerne udtalte, at man nok forventer, at klubben kan gøre noget ved TAP-situationen på DTU. Det ville måske være nemmere, hvis medlemmerne kendte hinanden bedre.

Janne: Vi har fået en ny rektor, og som jeg skrev i min beretning, forventer jeg mig positive resultater.

I tillidsmandskredsen er der flere, også af de der plejer at være skeptiske, der har fået mere tillid til, at samarbejdet kommer til at fungere bedre. Derfor var det uheldigt, at medarbejderne skulle læse om i Politiken, at DTU var ved at gå konkurs. Ikke alle har de samme informationer, og  flere blev rystet over at erfare det gennem pressen. DTU er ikke ved at gå falit.

Tillidsmændene har også skullet  vænne sig til, at vi ikke kan få informationer på et tidlidt stadium, da DTU's bestyrelsen holder "kortene" tæt til kroppen, sagerne bliver behandlet fortroligt. 

Med hensyn til ombygningen i bygn. 101  er det blevet oplyst i lokaleudvalget, at den plan, der er ved at blive udarbejdet, er et udkast. Det betyder, at sikkerhedsrepræsentanten og andre kan komme med ændringer, og planen bliver også forelagt ASAM.

På de fusionerede institutter er det ikke let for vores kollegaer. Det føles som om, man har fået nyt job, selvom man "bare" er flyttet til et nyt hus. Ledelserne forstår ikke altid, at det tager tid at komme ind i nye arbejdsfunktioner og ny placering mellem nye kollegaer.

En af deltagerne udtalte:
Det er godt, vi taler om det, men på mit fusionerede institut arbejder vi på at få et godt samarbejde med vores "nye" kollegaer. Det vil jeg opfordre til, at man også gør på andre institutter.

Janne: HINK's bestyrelse har besluttet, at vi vil have en klumme i Sletten. Selvom det ikke er alle, der læser Sletten, mener vi, at det er en god ide, idet det jo også er vores blad.

Anne-Jette Olsen (HK's repræsentant i Sletten's bestyrelse): Det er en god ide med en klumme. Ledelsen har ønskes vedtægtsændringer for Sletten samt en af ledelsen udpeget formand for bestyrelsen. Forhandlingerne er ikke færdige.

Janne: Som I kan se i beretningen, har vi været på LO-skolen. Formålet var bl.a., at bestyrelsen skulle arbejde på at blive mere dynamisk i relation til medlemmerne. Vi har aftalt, at jeg skulle indkalde LSU-medlemmerne. Det vil ske snarest.

 Beretning blev godkendt

Ad. 5. Der var ikke kommet nogle forslag.

Ad. 6. Kasseren fremlagde regnskabet (overhead). Der var flg. Kommentarer:
Som I kan se, er regnskabet nu underskrevet af revisoren.
Regnskabet fra 2000 er med for sammenligningens skyld.
På grund af sammenlægningen med administrationens klub er der ret mange penge tilrådighed til f.eks. fællesarrangementer. Vores klubtilskud er også blevet større i takt med, at vi er blevet flere medlemmer. Der er ca. 120 - 125 organiserede d.d.

Regnskabet blev godkendt

Valget:
Formand Janne Kofod Lassen ikke på valg
Næstformand: Annette Bærentzen blev genvalgt (2 år)
Kasserer: Bente Hansen blev genvalgt (2 år)

Bestyrelsesmedlemmer:
Jette Hoffmann blev valgt (1 år)
Gitte Hammertoft blev genvalgt (2 år)
Tove Søskov Jacobsen (2 år)
Anni Christensen ikke på valg

Suppleanter:
Lizzi Allesen-Holm valgt (1 år)
Lotte Tefke (1 år)

Revisor Kirsten Graae genvalgt (1 år)
Revisorsuppleant Jane Engelund blev valgt.

Ad. 11.  Jette Hoffmann HK's repræsentant i KONS opfordrede til, at man næste gang, der skal være valg, prøver at finde en af "yngre årgang". Jette ønsker kun at sidde denne periode.

Generalforsamlingen sluttede med vores sædvanlige "skøn"-sang, og  dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent: Jette HoffmannSidst opdateret 27/5 2002  jkl