OM META-MANAGEMENT

(Tilladelse til denne side givet af  Syntax Personaleudvikling A/S)

I det følgende materiale, vil du arbejde dig ind i et kendskab til en ny og spændende måde at være leder på.

Meta-management er en systematisk ledermodel, som sikrer visioner, overblik og beslutningsdygtighed.
I organisationer, hvor der kræves en stadig strøm af ideer og visioner, er Meta-management svaret. Med enkle teknikker sikres, at organisationen altid er gearet til fremtidens krav, og at lederne altid har et kvalificeret værktøj til evaluering, analyse og opsamling af, hvad der sker i organisationens relationer og mellem medarbejderne.

En af hjørnestenene i Meta-management er evnen til at skifte abstraktionsniveau. Denne mulighed kan anvendes i alle situationer, hvor du har brug for et planlægningsværktøj. I Meta-management er evnen til at skifte abstraktionsniveau omsat i organiseringsskalaen, der skridt for skridt leder dig igennem enhver evaluering af en virksomhed, en organisation eller en hvilket som helst situation, hvor du har brug for systematik.

Om abstraktionsniveauer

At tale om forskellige abstraktionsniveauer kan sidestilles med at tale i større eller mindre klasser af elementer. Således vil skoler tilhøre et andet (højere) abstraktionsniveau eller undervisningslokaler.  Et køretøj kan derfor betragtes på et lavere eller et højere abstraktionsniveau:
 


Transportmiddel
Køretøj
Bil


 
ET EKSEMPEL:

Høj abstraktion            Bevægelse
                                      Transport
                                      Søtransport
                                      Olietanker
Lav abstraktion            Olietankeren "Nishu Maru" 
(konkret)

Abstraktionsniveauer er et grundlæggende element i Meta-management.
Læg mærke til hvordan vi bevæger os fra konkret til abstrakt i ovenstående illustration.


Læg mærke til, hvor forskellige muligheder de forskellige abstraktionsniveauer giver.

Organiseringsskalaen

En af hjørnestenene er, at enhver succesfuld måde at organisere på indeholder følgende elementer: 


Formål

Idealscene

Produkter

Spilleregler

Spilfordeling

Planer

Programmer

Opgaver 


Denne opdeling kalder vi også en organiseringspyramide, fordi vi kan opfatte de enkelte elementer som værende på forskellige abstraktionsniveauer. Fordelingen udtrykker også en vis rangorden. Det er relativt vigtigere at have et formål end et produkt, og det er vigtigere at have spilleregler end fordeling af arbejdsopgaver etc.

Definition: Evaluator = person der professionelt bruger meta-management.

Organiserings-pyramiden er måleinstrument i Meta-management. Når en given organisering fungerer, vil man kunne se, at elementer harmonerer med hinanden. Derfor er det evaluatorens opgave at finde frem til, hvor der er disharmoni, hvor noget "stikker ud" og på en eller anden måde rette det ind igen.

Idealet for en organisation er, at alle ovenstående områder harmonerer med hinanden. Idealer er uopnåelige, ellers var de ikke idealer. Derfor handler det om løbende at regulere på udfald i dette hierarki. Ligesom en slædehundefører hele tiden skal holde flokken samlet og sørge for, at hundene trækker samme vej.

Formålet med slæderejsen er måske at levere noget måleudstyr et bestemt sted.

Produktet er, at modtageren har kvitteret for modtagelsen af måleudstyret, idet vi vil definere et produkt som det, man udveksler med penge, varer eller ydelser.

Idealscenen er at komme derhen på 4 dage, at al nødvendig proviant er med, og at hverken hunde eller mennesker lider overlast undervejs.

Spillereglerne er de akkumulerede erfaringer med, hvordan man bedst opnår idealscenen, hvad man skal gøre i nødsituationer, hvornår man tilkalder hjælp etc. Andre spilleregler kunne være: Hundene skal kun fodres efter en tur aldrig inden, der skal ikke køres i kraftigt snevejr, al seletøj skal olieres hver anden dag etc.

Spilfordelingen handler om, hvem der skal styre slæden, hvem der skal navigere, og hvem der skal stå for proviant etc.

Planen er at komme til bestemmelsesstedet med hundeslæde. Da formålet er at få udstyret frem, kunne denne plan let laves om til f.eks. at bruge helikopter. Planen er med andre ord et forslag til at opnå et givet formål på.

Programmet er den trinvise udførelse af planen, dvs. først indkøb af proviant, dernæst check af hunde og menneskers sundhedstilstand, dernæst afstikning af rute på kort osv. Programmet skal altså forstås på samme måde som et vaskeprogram i en vaskemaskine. Her vil der naturligt indgå nogle overvejelser om den smarteste rækkefølge. Det er uhensigtsmæssigt, hvis en vaskemaskine centrifugerer, inden den pumper vand ud.

Opgaverne er en beskrivelse af hvert trin, samt hvem der er ansvarlig for dette trins gennemførelse.
 

Om idealscenen

Vi definerer idealscenen som "billedet af de samlede konsekvenser, når formålet er fuldt gennemført". Hvad er det, man ideelt set håber på, er spørgsmålet. Lad os antage at formålet er at levere mad. Er idealscenen en fastfood kæde som McDonald, eller er det en Michelin-stjernet restaurant? Vil man gerne have, at der er 1 års ventetid på at få plads, eller vil man kun have booket op i weekend'er? Idealscenen er med andre ord, det samlede mentale billede af hvad man stræber hen imod.Sidst opdateret 6. marts 2001   Janne Kofod Lassen, TR, Telf. +45 4525 3420 -   jkl@imm.dtu.dk