Specialiseringer indenfor Signal- og billedbehandling

Specialiseringen Signal- og Billedbehandling indeholder, ud over de "klassiske" områder indenfor behandling af signaler og billeder, også områderne geoinformatik og computergrafik. Tilsammen dækker disse fag en lang række metoder til opsamling, bearbejdning og repræsentation af data - ofte i form af store datamængder.

Bemærk at retningsgivende point er angivet med en stjerne.

For alle specialiseringerne gælder der, at informatik- og elektrofagpakken giver en naturlige indgang til specialiseringen, mens studerende med en anden fagpakke som baggrund skal bringe deres basisviden indenfor matematik og programmering på et passende nivea, hvilket kræver mindst følgende kurser.

Specialisering i Billedanalyse

Billedanalyse er et meget bredt dækkende og anvendeligt værktøj til analyse af data, som kan opfattes som billeder. Billedanalyse benyttes i medicinsk-diagnostisk sammenhæng, fx analyse af magnetresonansbilleder (MR-skan), røntgenbilleder og computertomografi-billeder (CT-skan). I industriel sammenhæng kan billedanalyse ofte benyttes som et ikke-invasivt måleinstument til kvalitetskontrol og kvalitetssortering, fx til sortering af parketstave og minkpelse, samt til kvalitetskontrol af hudplejeprodukter. Billederne skal ikke blot forstås som 2D strukturer; også 3D volumener og tidslige sekvenser af 2D og 3D bliver mere og mere almindelige. Endvidere er informationen i et billed- eller volumenpunkt ofte flerdimensional.

Det viste forløb giver 92.5 retningsgivende point, incl. eksamensprojekt. Midtvejsprojektet kan ligger mest naturligt på 6. semester.

Semester Kursus Placering Point
5. 01243 Differentialgeometri og design af form og bevægelse E4 10*
02501 Billedanalyse, vision og computergrafik E3 10
6. 01250 Funktionalanalyse og global analyse eller
02585 Computerintensiv dataanalyse
F4 10*
10*
Midtvejsprojekt 15
02443 Stokastisk simulering juni 5*
7. 01456 Videregående anvendt funktionalanalyse E3A 7.5*
02409 Statistik 2 E1A 5*
02505 Medicinsk billedanalyse E1B 5*
8. 02503 Videregående billedanalyse F5 10*
9. 02611 Optimering og datafitting E1 10*
10. Eksamensprojekt 30*

Specialisering i Geoinformatik

Geoinformatik omhandler modellering og beskrivelse af jordoverfladen og geografiske objekter på jordoverfladen. Kortlægning er en del af geoinformatikken. Specialiseringen behandler opmåling med GPS og remote sensing, dataanalyse og statistisk fejllære, billedbehandling, modellering og datamining, databaseteorier til lagring og computergrafik til præsentation. Studiet kan drejes i forskellig retninger.

Det viste forløb giver 70 retningsgivende point, incl. eksamensprojekt, som skal suppleres med mindst 20 point som benyttes til fordybelse i matematisk/statistisk dataanalyse, den datalogiske opbygning af informationssystemerne, eller et anvendelsesområde. Midtvejsprojektet kan ligger mest naturligt på 6. semester.

Semester Kursus Placering Point
4. 02531 Landmåling og GPS juni forts
5. 02531 Landmåling og GPS (fortsat) E2A 10
02501 Billedanalyse, vision og computergrafik E3 10
6. 02541 Geografiske informationssystemer F5 10*
02581 Computerintensiv dataanalyse F4 10*
7. 02561 Computergrafik E5 10*
Midtvejsprojekt 15
8. 02551 Geoinformatik F4 10*
9. Forprojekt 10
10. Eksamensprojekt 30*

Specialisering i Computergrafik

Specialiseringen kvalificerer til at arbejde i offentlige og private virksomheder, der beskæftiger sig med computergrafik, geometrisk modellering, rumlig analyse, visualisering eller andre former for 3D-problemer som f.eks. kendes fra den medicinske verden.

Det viste forløb giver 80 retningsgivende point, incl. eksamensprojekt. Midtvejsprojektet ligger mest naturligt på 5. semester.

Semester Kursus Placering Point
5. 02501 Billedanalyse, vision og computergrafik E3 10
Midtvejsprojekt 15
6. 02503 Videregående billedanalyse F5 10*
02565 Computeranimation og modellering F2 10*
7. 02561 Computergrafik E5 10*
8. 02563 Virtual reality systemer F5 10*
Specialkursus i scientific visualization 5
9. 01243 Differentialgeometri og design af form E4 10*
10. Eksamensprojekt 30*

Specialisering i Digital Signalbehandling

Denne specialisering leder typisk til ansættelse i kommunikationsvirksomheder, i høreapparatproducenter, i danske og internationale forskningsinstitutioner eller på hospitalerne. Undervisningen i signalbehandling er fokuseret på avancerede metoder, aktuelle case-stories, og er i høj grad baseret på ”learning by doing”.

Det viste forløb giver 70 retningsgivende point incl. eksamensprojekt, og suppleres med yderligere mindst to retningspointgivende kurser. Midtvejsprojektet kan ligge på 6. ellers 7. semester.

Semester Kursus Placering Point
5. 02451 Digital signalbehandling E5 10*
02409 Statistik 2 E1A 5*
6. 02417 Tidsrækkeanalyse F2 5*
02453 Anvendt digital signalbehandling F5 5*
Midtvejsprojekt 15
7. 02457 Signalbehandling i ikke-lineære systemer E1 10*
8. 02455 Avancderet digital signalbehandling F1-B 10
9. Forprojekt 10
10. Eksamensprojekt 35*

Specialisering i Rumlig Datamodellering

I den fysiske verden er data meget ofte rumlige og/eller tidslige af natur. Forståelse for analyse og præsentation af sådanne data er derfor yderst vigtig. Denne specialisering er tværfaglig i den forstand, at den samler de relevante emner indenfor billedanalyse, computer vision, computergrafik, signalbehandling og geoinformatik.

Det viste forløb giver 77.5 retningsgivende point incl. eksamensprojekt, og suppleres med yderligere mindst to retningspointgivende kurser. Midtvejsprojektet ligger på 7. semester.

Semester Kursus Placering Point
5. 01243 Differentialgeometri og design af form og bevægelse E4 10*
02501 Billedanalyse, vision og computergrafik E3 10
6.
 
02503 Videregående billedanalyse eller
02541 Geografiske informationssystemer
F5 10*
10*
02581 Computerintensiv dataanalyse F4 10*
7.
 
02451 Digital signalbehandling eller
02561 Computergrafik
E5 10*
10*
Midtvejsprojekt 15
8. 01456 Videregående anvendt funktionalanalyse F3A 7.5*
9. Forprojekt 10
10. Eksamensprojekt 30*