Specialiseringer indenfor Dataanalyse og Anvendt Statistik

Nedenfor vises to eksempler på specialiseringer indenfor fagområdet Dataanalyse og Anvendt Statistik. De to eksempler viser specialiseringer med henblik på at opnå kompetencer med hovedvægt på - henholdsvis anvendelsesmæssige og metodemæssige aspekter. Målet med en specialisering indenfor dette fagområde er, at den færdiguddannede ingeniør på en kvalificeret måde kan medvirke til at uddrage, strukturere, visualisere, beskrive, modellere og fortolke information såvel i store som i små datamængder, ved Bemærk at retningsgivende point er angivet med en stjerne.

Informatikfagpakken given den naturlige indgang til specialiseringen i matematisk statistik, mens man kan benytte en vilkårlig fagpakke som indgang til specialiseringen i industriel statistik. Vi anbefaler supplere fagpakken med et modelleringsfag, fx. kurset 02661 Modellering - anvendt matematik (5 point).

Studerende med en anden fagpakke som baggrund skal bringe deres basisviden indenfor matematik og programmering på et passende nivea, hvilket kræver mindst følgende kurser.

Specialisering i Industriel Statistik

Dette er et forslag til studerende, som har en baggrund indenfor et særligt ingeniørteknisk område, og som ønsker at kombinere denne baggrund med kompetencer i statistiske metoder, analyse af data og brug af matematisk modellering. Eksempler er kontrol og styring af produktion, analyse af miljødata og miljøkontrol, kontrol og styring af kvalitet og pålidelighed, planlægning og analyse af forsøg, økonomisk modellering, kemiske analyser og kalibrering, billedanalyse.

Det viste forløb giver 100-110 retningsgivende point, incl. eksamensprojekt. Midtvejsprojektet ligger mest naturligt på 7. semester.

Semester Kursus Placering Point
5. 02407 Stokastiske processer E3A 5*
02409 Statistik 2 E1A 5*
02413 Statistisk kvalitetskontrol E1B 5*
Midtvejsprojekt 10
6. 02411 Statistisk forsøgsplanlægning F1A 5*
02417 Tidsrækkeanalyse F2B 5*
02421 Stokastisk adaptiv regulering F4 10*
42420 Ledelse og organisation F2A 7.5
02443 Stokastisk simulation juni 5*
7. 02451 Digital signalbehandling E5 10*
02501 Billedanalyse, vision og computer grafik eller
02613 Scientific computing
E3 10
10*
8. 02423 Videregående dataanalyse og statistisk modellering F2 10*
02431 Risikomanagement F3A 5
02551 Geoinformatik F4 10*
9. 02445 Softwarepålidelighed aug 5
42410 Regnskabslære og virksomhedsøkonomi E3A 7.5
02427 Videregående tidsrækkeanalyse eller
42430 Projektledelse
E5
E5A
10*
7.5
10. Eksamensprojekt 30*

Specialisering i Matematisk Statistik

Denne specialisering retter sig mod studerende, der ønsker en egentlig matematisk statistisk specialisering. Studieforløbet indeholder dels grundlæggende matematiske fag, der giver en dybere forståelse for den matematiske statistiks teoretiske grundlag og dels praktiske statistiske fag, der giver evnen til håndtering af komplicerede praktiske statistiske opgaver. Denne specialisering er endog meget velegnet for den studerende, der ønsker at fortsætte sine studier gennem en forskeruddannelse, men specialiseringen også ideel for den studerende, der ønsker at arbejde med praktiske statistiske opgaver, men med udgangspunkt i de statistiske teoridannelser frem for det tekniske speciale.

Det viste forløb giver 155-165 retningsgivende points incl. eksamensprojekt. Midtvejsprojektet ligger mest naturligt på 5. semester. Det anbefales at holde sig orienteret om specialkurset i statistiske emner.

Semester Kursus Placering Point
5. 01227 Grafteori E1B 5*
02407 Stokastiske processer E3A 5*
02409 Statistik 2 E1A 5*
02451 Digital signalbehandling E5 10*
02661 Modellering - anvendt matematik juni 5
6. 02411 Statistisk forsøgsplanlægning F1A 5*
02417 Tidsrækkeanalyse F2B 5*
Midtvejsprojekt 10
02443 Stokastisk simulation juni 5*
7. 02445 Softwarepålidelighed aug 5
02427 Videregående tidsrækkeanalyse E5 10*
02413 Statistisk kvalitetskontrol eller
02501 Billedanalyse, vision og computer grafik eller
02613 Scientific computing
E1B
E3
E3
5*
10
10*
8. 02421 Stokastisk adaptiv regulering F4 10*
02423 Videregående dataanalyse og statistisk modellering F2 10*
02685 Numerisk analyse af differentialligninger F1 10*
9.
 
02457 Signalbehandling i ikke-lineære systemer eller
02561 Computergrafik
E1
E5
10*
10*
02687 Videregående differentialligninger E2 10*
Evt. forprojekt 10
10. Eksamensprojekt 30*

Kompetencer og jobmuligheder

En specialisering indenfor fagområdet kræver først og fremmest viden om statistiske metoder til analyse og modellering af variation. Dertil kommer en vis basisviden om IT, databaser, kontrol og styring samt operationsanalytiske metoder.

Brug af statistiske værktøjer på operationelle, taktiske og strategiske niveauer i virksomheder og i forskningsmæssige sammenhænge indebærer sædvanligvis samarbejde og kommunikation hen over traditionelle fag- og/eller funktionsgrænser. Derfor er analytiske og formidlende kompetencer også vigtige.

Specialiseringen i Industriel Statistik sigter mod at give kompetence til medvirken ved brug af eksisterende metoder i relevante industrielle og erhvervsmæssige sammenhænge, mens specialiseringen i Matematisk Statistik sigter mod at give kompetence til medvirken ved udvikling og forbedring af metoder, evt i forbindelse med nye anvendelsesområder.

Kandidater med specialisering indenfor fagområdet vil kunne få job i funktioner, hvor analyse af data og vurdering af information er værdiskabende. Jobmulighederne findes i de forskellige industrielle sektorer i forbindelse med udvikling, produktion, service, overvågning og rådgivning, samt i styrelser og sektorforskningsinstitutioner. Tidligere kandidater har blandt andet fundet beskæftigelse i medicinalindustri (fx. Novo Nordisk A/S), produktionsindustri (fx. Grundfos), den finansielle sektor, virksomhedsrådgivning (fx. McKinsey), innovationsvirksomheder, fødevare-, miljø- og sundhedsstyrelser.